ADIYÖREMİZ ÇİĞKÖTE FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ

KAPSAM

İş bu sözleşme ile franchise alana ADIYÖREMİZ ÇİĞKÖFTE markası ile yiyecek hazırlama, satışı, alanındaki “yetkili satıcılık” sözleşmesi anlamında franchise veren’in hizmet standartlarını ve iş usullerini ve ürün gamını, uygulama tanınarak franchise alanın kendi bağımsız ticari faaliyetlerini sürdürmesi ön görülmektedir. TC Vergi Mükellefi olarak ta kendileri sorumludurlar. Taraflar birbirinden bağımsız birim olup , gerek bu anlaşma , gerekse bu anlaşma ile tanınan yetki ve sorumluluk, taraflar arasında hukuki anlamda ortaklık, acentelik , mümessillik ve benzeri anlamda bir temsilcilik tesis etmeyecektir. Franchise alan , hizmet ve faaliyetlerinde franchise veren’in hizmet ve faaliyet prensiplerini uygulayacak. Ancak tüm faaliyetlerinde hukuki, ticari ve mali yönden tümü ile kendi adına sorumlu olarak çalışacaktır.

Franchise alan’ın herhangi bir memur hizmetlisi v.b. hiçbir şekilde franchise veren’in bir memuru , hizmetlisi v.b. sıfatını taşımayacaktır.

İş bu sözleşmedeki şartlar ve kendine verilen yetkiler dışında franchise veren’i temsilen başka yetkilere sahip oluyormuş gibi hareket etmeyecek, böyle bir intiba bırakılmasına müsaade etmeyecek ve bu konuda üçüncü şahısların yanılmalarına meydan vermeyecektir. Taraflar, tüm hukuki, mali ve ticari yönlerden tamamen müstakil olarak ve kendi nam ve hesaplarına çalışacaklar, üçüncü şahıslarla akdedecekleri bilcümle sözleşmeleri bizzat kendi adlarına tanzim ve imza edeceklerdir. Tarafların birbirlerini temsilen, üçüncü şahıslarla aktetme veya sair herhangi bir iltizamı muameleye yetkileri kesinlikle mevcut olmayıp, üçüncü şahıslarla her türlü işlemler sadece kendini bağlayacaktır. Franchise alan işyerinin kuruluş ( tadilat, iş yeri açma giderleri , vergi , harç vb. ) ve işletme giderlerinin ( stopaj , ÇTV, elektrik vb )tamamı Franchise alan’ın kendisine ait olacaktır. Su ,elektrik , telefon vb abonelik işlemlerinde Franchise alan, Franchise verenin ticari ünvanını , işletme adını ve ADIYÖREMİZ ÇİĞKÖFTE ismini kullanamaz.

FRANCHİSE BEDELİ

Franchise alan bir defaya mahsus olmak üzere, franchise verene Franchise bedelini nakden ve defaten ödeyecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra herhangi bir sebeple fesh edilse bile bu bedel iade edilmeyecektir. Franchise alan bu bedelin sisteme giriş bedeli olduğunu ve hiçbir sebeple iade isteyemeyeceği gibi takas, mahsup edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

KONU

Franchise veren uygulamada “ADIYÖREMİZ ÇİFKÖFTE” markası ile etsiz çiğ köfte ve tamamlayıcı ( lavaş , aysberg marul , ayran , nar ekşisi , sos , şalgam suyu , tatlı vb ) ürünlerin imalat ve satışı ile faaliyet gösteren bir kuruluş olup , müşterilerine geniş hizmet sağlaması amacı ile kişi ve kuruluşlra franchise vermek istemektedir. Aynı şekilde franchise alan da bu amaçla franchise veren tarafından verilecek yetkiler doğrultusunda yetkilendirmek sureti ile ticari faaliyette bulunmak istemektedir. Bu konuda taraflar , aşağıdaki şartlarda tam bir mutabakata varmışlardır.

SÜRE

Sözleşme süresi taraflarca imzalanması tarihinden itibaren 5 (beş) yıl olup, taraflardan herhangi birince sürenin bitiminden 30 (otuz) gün evvel yazılı olarak bildirilerek feshedilmediği sürece, kendiliğinden 1 (yıl) daha uzamış kabul edilir. Takip eden yıllar için de aynı koşullar geçerli olup, 3 (üçüncü) yıldan sonraki uzamış sürelerde, Franchise veren dilediği zaman hiçbir sebep göstermeksizin ve 45 (kırkbeş) gün sonra etki göstermek üzere, sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

GENEL ŞARTLAR

Franchise alan, iş bu sözleşmede belirtilen ve franchise veren’in kurduğu sistem ilebağlantılı hizmet faaliyetleri dışında franchise yetkisi ile kurduğu işyerinde, franchise veren’in yazılı izni olmadıkça, başkaca bir iş ile iştigal edemez.

Franchise alan, franchise veren’in yazılı izni olmadıkça işyeri ve adres değişikliği yapamaz. Yetkili olduğu coğrafi sınırlar dışında başka bir restoran,fast-food, şube ve benzeri işyerleri, irtibat bürosu vb isimler altında yerler açamaz. Franchise verenin yazılı izni olmaksızın franchise alan tarafından her şart ve durumda yapılacak işyeri ve adres değişikliğinde franchise veren sözleşmeyi tek taraflı olarak feshe yetkilidir.

Franchise alan’ın yetkili olduğu coğrafi sınırlar ili ilçesi olup, bu bölgedeki yetki yalnızca tek bir satış yeri için geçerli olup, aynı bölgedeki ikinci veya daha fazla sayıda satış yeri açılması gerektiğinde, öncelikli olarak franchise alan hak sahibidir. Onun bu hakkı kullanmak istememesi durumunda franchise veren başka bir kişiyle satış yeri açmak üzere franchise sözleşmesi yapabilir. Fakat franchise verenin kendisi ya sa ortaklarından bir ya da bir kaçının bizzat ya da ortaklık kurarak bu coğrafi sınırlar içerisinde ADIYÖREMİZ ÇİĞKÖFTE markasını ve ürün gamını kullanması mümkündür. Franchise alan, Franchise veren’in iştigal konusu ile ilgili aynı konuda başka kuruluş veya kişilerle her ne nam altında olursa olsun acentelik, mümessillik, distribütörlük, ortaklık vb gibi ticari faaliyetlerde bulunamaz. Aksi durumun tespiti sözleşmenin kesin olarak feshi ve 18. Madde de yazılı cezai şartın franchise veren tarafından talep ve tahsili sonucunu doğuracaktır.

Franchise veren, franchise alan tarafından sipariş verilen ürünler ertesi iş günü franchise verenin belirteceği yerde kendisine teslim edecektir. Mücbir ve makul sebep kabul edilecek gecikmeler istisnadır. Farnchise veren satışa sunulan ürünlerin üretim hatasından meydana gelen tüm eksiklik ve hatalarını gidermeyi, giderilmezse yenisi ile değiştirmeyi kabul eder. Franchise alan da, franchise tarafından üretilen ya da temin edilen ürünleri sözleşme şartlarına uygun olarak satın almayı ve muhafaza etmeyi ve satışını yapmayı kabul etmiştir.

Franchise alan resmi kurumların belirlediği çalışma kurallarına uymayı , gereken ruhsat ve izinleri almayı , işyeri ve çalışanların hijyenini sağlamayı ve konudaki yasa ve sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eder. Bu hususlardan dolayı franchise verenin uğrayacağı her türlü zararı gidermeyi de taahhüt eder.

Franchise alan iş yerinde alkollü içeçekler satış , tüketim ve sunumunu yapamayacağı gibi , bizzat ya da personellerin alkollü olarak çalışmasına da müsaade edemez. Franchise alan kamu ahlakına aykırı bir suçtan veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymişse sözleşme franchise verence derhal fesh edilir. Franchise alan, çalıştıracağı kişiler için de aynı durumu kontrol edecek ve işe almayacak ya da işten çıkaracaktır. Aksi hal franchise verene sözleşmeyi feshi fesih hakkı verir.

Franchise alan , ürünleri franchise verenin belirlediği ambalaj ve sunuş şekline uygun olarak satacaktır. Franchise alan, franchise veren firmanın müşterilerine sunduğu ürün ve hizmet kalitesini kendi işyerinde oluşturmak , franchise veren firmanın ticari saygınlık ve güvenirliğini korumak zorundadır.
Franchise alan işyerinde , franchise belgesi , fiyat tarifesi gibi franchise verenin kendisine verilen belgeleri ve zaman içinde düzenlenebilecek belgeleri bulundurmak, duvarına asmak , bu belgelerle ilgili kurallara uymak zorundadır.

Franchise alan işyerini işin gereği olan saatler içerisinde ve Cumartesi, Pazar günleri ve resmi ve dini tatil günleri açık bulundurmak, bunun için de gerekli yasal izinleri almak , personel ve çalışma koşullarını düzenlemek , fazla ödemeleri yapmak , telefonlara cevap vermek, şikayetlere meydan vermemek zorundadır.

Franchise veren , franchise alana verdiği ürünlerin diğer franchiselere verdiği ürünlerle aynı lezzet ve standartlarında ve kalitesinde olacağını taahhüt eder.

SATILAN ÜRÜN, BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Franchise veren tarafından franchise alana müşterilere sunulmak üzere satılacak çiğköfte ve ürün gamına dahil olan lavaş, aysberg marul , ayran , nar ekşisi, sos, şalgam suyu, tatlı ve diğer ürünlerin satış bedeli taraflarca bu sözleşmenin eki niteliğinde olacak ayrı bir protokol veya hesap pusulası, hesap mutabakatı ile belirlenecek olup, franchise alan bu ürün bedellerini her hafta pazartesi günü ödeyecektir. Ödenmemesi durumunda franchise verenin ürün göndermeme hakkı saklı olup, en fazla bir hafta beklenip gecikmein devam etmesi halinde sözleşme franchise verence tek taraflı olarak fesih edilecektir.

Franchise veren, franchise alan’ın onayını almaksızın izin tarife de değişiklik yapabilir. Bu değişiklik bildirdiği andan itibaren, Franchise alan tarafından derhal uygulamaya sokulacaktır.

Çiğköfte yada ürün gamındaki diğer ürünlerin müşterilere satışı franchise verenin belirleyeceği gramaj ve fiyat üzerinden yapılacaktır. Franchise verenin yazılı izni olmaksızın yapılacak farklı fiyatlandırma ve gramlamalar, sözleşmenin franchise verence feshi sebebidir.
Satılamayan ürün geri alınamaz.

Franchise alan, Franchise verenin ürün gamında bulunan ürünlerinin herhangi birini bedel karşılığında ya da bedelsiz olarak Adıyöremiz Çiğ Köfte yada onun yetkili kıldığı kişiler dışında başka bir yerden tedarik edemez ve yine bedelsiz olarak ya da bedeli karşılığında hem bu iş yeri hem de başka işyerlerinde satış , dağıtım ve pazarlamasını yapamaz. Bu yasak franchise alanın kendi ürettiği ürünler için de geçerlidir.

Adıyöremiz Çiğ Köfte tabelasının bulunduğu veya bu markanın kullanıldığı iş yerinde , Adıyöremiz ürün gamında bulunmayan bir ürünün satışı Franchise verenin yazılı iznine bağlıdır. Adıyöremiz ürün gamında bulunan bir ürün ise hiçbir surette başka yerden tedarik edilip satılamaz.

Aksi durumun tespiti sözleşmenin kesin olarak feshi ve 18.madde de yazılı cezai şartın Franchise veren tarafından talep ve tahsili sonucunu doğuracaktır.

MÜŞTERİ BİLGİSİ, ELEKTRONİK SİSTEM VE ELEKTRONİK POSTA

Taraflar, görev ve sorumluluklarını azami ihtimam ile yerine getirmeyi ve birbirlerine gönderecekleri müşterilere, gerekli hizmetin en iyisini sunmayı taahhüt ederler. Ayrıca taraflar müşterilere ait bilgileri anında bilgisayarlarına yükleyip, merkezi sisteme girmekle yükümlüdür. Franchise alan , her gün bilgisayarlarını kullanmak , elektronik posta mesajlarını takip etmek ve cevaplamak zorundadır.
Franchise alan, müşterilerin sipariş ve ödediği ücretleri, giren ve çıkan ürün gamına dahil yiyecek, içecek adet ve bilgilerini , franchise verenin gösterdiği elektronik sisteme girmek ve bu akışı franchise verenin takibini mümkün kılacak, engellemeyecek şekilde yürütmek zorundadır.

DENETLEME

Franchise alanın , iş bu sözleşme ve talimat şartlarına uyup uymadığı hakkında franchise veren’in franchise alan nezdinde yapacağı bilgi girişleri , tabela , afiş, basılı evrak, logo, kartvizit, çalışma saatleri, müşterilere verilecek hizmetler, adres vb konulardaki denetlemelere franchise alan her zaman müsaade edecek, gerekli bilgi ve belgeleri , ticari defter ve belgeleri , yazar kasa kayıtları , çalışma saatleri , denetçilere ibraz ve tevdi edeceklerdir.
Denetçiler,franchise verenin bizzat kendisi ve yetkili tüm şahıslardır.

 EĞİTİM VE TOPLANTILAR

Franchise alanın sahibi/veya sorumlu müdürü franchise verenin gerekli gördüğü durumlarda kursunu, müracaatlarını müteakip eğitim seminerlerine katılarak başarı ile bitirmek zorundadırlar. Ayrıca franchise verenin dilediği yerde ve zamanda düzenleyeceği toplantılara da franchise alan yada yetkilisi katılmak zorundadır.

 TABELA

Franchise alan, işyerinin cephesine veya üçüncü şahıslarca ilk bakışta görülebilecek yerine franchise veren tarafından kabul edilen standart tip ve içerikte bir tabela asmak veya yazdırmak zorundadır.

SATIŞ YERİ VE DONANIM

Franchise alan, sözleşme konusu işyerinin dekorasyon ve düzenlemesini franchise veren firmanın genel konsepti ve talimatlarına uygun olarak yapacaktır. Franchise verenin dekorasyon konsepti konusunda yapacağı değişikler, Franchise alan tarafından derhal uygulamaya sokulacaktır. Bu konudaki tüm giderler Franchise alan tarafından karşılanacaktır. İş yeri faaliyetlerinin en iyi şekilde gerçekleşmesi için yeterli adet ve nitelikte araç,personel, işçiyi kendi nam ve hesabına görevlendirecek bu hususta franchise verenin öneri ve tespitlerine uyacaktır. Aksine hareket sözleşmenin feshi sebebidir.

REKLAM, BASILI ÜRÜN,İLAN

Franchise alan, kendi için yapacağı her türlü reklamlardan standardı, tipi ve içeriği franchise veren tarafından belirlenen logoyu franchise vereni bilgilendirerek aynen ve mutlaka kullacaktır. Fakat franchise verenin yazılı izni olmaksızın franchise verenin ünvanını, işletme adını ve markasını, logo ve sair işaretlerini taşıyan poşet, kağıt, ıslak mendil ve sair ambalaj malzemesi ya da ürün görseli kullanamaz. Bu tür malzemeler franchise verenin bildireceği esaslar çerçevesinde franchise alanca yada bizzat franchise veren tarafından her türlü gideri franchise alana ait olmak üzere imal edilir ya da ettirilir. Franchise verenin vereceği toplu ilanlara katılmak zorundadır.

AKDİN FESHİ VE SONUCU

Franchise alanın hissedar yapısını veya yöneticilerinin değişmesi veya aleyhlerinde kamu davası açılması veya mücbir sebep hallerinde , franchise veren akdi her zaman ve ihbarsız ve tazminat ödemeksizin feshedebilir.
Franchise alanın sözleşmeye aykırı herhangi bir davranıştan dolayı FRANCHİSE VEREN akdi hiçbir ihtara gerek kalmaksızın ve akdın sonucunu beklemeksizin her zaman feshedebilir. Fesih sebebi üzerinden uzun süre geçmiş olması akdin feshini haksız hale getirmez.
İş bu sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun 1 (bir ) yıl tamamlanmadan sona ermesi halinde franchise veren tarafından franchise alan a Hibe olarak vermiş olduğu ürün bedellerini franchise verene ödemek zorundadır.
İş bu sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi tarihinde franchise alan, franchise verene ait hiçbir belge, tabela, logo , yazı, bilgi vb’lerini kullanamaz ve ivedilikle franchise verene iade edecektir.
Franchise alan sözleşmenin feshinden sonra 6 ay süre ile aynı bölgede aynı iş konusunda iş yeri açamaz. Doğrudan yad da dolaylı ortak olamaz.

 TEMERRÜT FAİZİ

Taraflardan herhangi biri, iş bu sözleşmede belirtilen ücret paylaşım esaslarına göre ödenmesi gereken ücret paylarını süresinde ödemediği taktirde gecikilen her iş günü için aylık %5 hesabı ile temerrüt faizi yürütülecektir.

 GİZLİLİK

Bu anlaşma taraflar arasında geçerli olduğu sürece franchise alan gerek franchise verenle gerekse diğer franchise alanlar ile direkt olarak veya onların sağladığı imkanlarla temin ettiği her türlü sistem ve veriler, franchise verenle ilgili her türlü belge , isim ,bu isimleri çağrıştıracak benzer isim logo, tamum araçları ayrıca müşteri ilişkilerine ait her türlü bilgileri gizli tutmayı işin gerektirdiği ölçü ve şekillerin dışında bunları hiçbir şekilde üçüncü şahıslara ifşa etmemeyi keza bunları bu sözleşmenin ne sebeple olursa olsun sona ermesinin sonra da gizli tutmayı gerek şahsen ve gerekse üçüncü şahıslara intikal ettirmek suretiyle bunları asla kullanmamayı ve kullandırmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

TAZMİNAT VE CEZAİ ŞARTLAR

Franchise alan’ın ya da çalışanlarının, bir iş veya davranışı sonucu ve bu gibi herhangi bir nedenle franchise veren üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluk altına girerse franchise veren’in uğrayacağı her türlü zararı (masraflar, faizler,avukatlık,ve mahkeme ücretleri vs. dahil olmak üzere) franchise veren’in ilk talebinde nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Franchisee’nin ödeme yapmadığı her gün için bu meblağa aylık %5 hesabıyla temerrüt faizi yürütülecektir.

Ayrıca franchise alanın, bu sözleşme hükümlerine aykırı davranması ya da sözleşmenin Franchise veren’in haklı veya franchise alan’ın haksız olarak feshetmesi halinde, franchise veren’in zararını talep hakkı ile bu sözleşmenin değişik maddelerinde yazılı cezai şartları talep hakkı ayrıca mahfuz kalmak kaydı ile, 50.000,000TL (ellibinlira) cezai şartı, franchise alan 15 gün içinde Franchise veren’e nakten öder. Aksi takdirde geciken her gün için dava/takip açılmış dahi olsa aylık %5 oranında temerrüt faizi işler.

 DEVREDİLEMEZLİK

İş bu sözleşme franchsee tarafından hiçbir şekilde başkalarına edilemeyeceği gibi franchise alan bu sözleşme ile yüklendiği hizmet faaliyet ve sorumluluklarım başka bir şahıs ve kuruluşlara yükleyemez, bu sözleşmede belirtilen her hangi bir yetki hak ve çıkarları başkalarına transfer edemez., “isim hariç devrettim” şeklinde devir yapamaz. Franchise bir hükmi şahıs ile şirket pay ve paydaşlarına meydana gelebilecek herhangi bir değişikliği derhal franchise veren’e bildirmekle ve onayını almakla yükümlüdür. Franchise veren’in şirket pay ve paydaşlarına meydana gelebilecek değişikliği onaylamaması halinde sözleşme feshedilir. Ancak ölüm halinde franchisee hakkı miras olarak halk sahiplerine devir edilebilir, franchise veren varis veya kalan hissedarları onaylamaz ise sözleşme tek taraflı olarak fesh edilebilir, taraflar peşinen bu durumu kabul etmişlerdir.